Zorgbeleid 2023 - 2024

Onze visie op zorg en gelijke onderwijskansen (GOK)

De start in de lagere school is niet gelijk voor alle kinderen. Al van in de kleuterschool merken we grote verschillen in hun ontwikkeling. Sommigen zijn heel taalvaardig en kunnen zonder moeite starten met lezen, schrijven en rekenen. Andere kinderen laten nog geen interesse zien voor de school of groeien op in een gezin dat weinig aansluiting heeft bij de school. Toch starten al deze kinderen samen in de lagere school en zullen we hen moeten aanmoedigen zodat ze aan het einde van het zesde leerjaar de leerdoelen halen.


Op de eerste plaats vinden wij het erg belangrijk dat kinderen zich ‘goed’ voelen in onze school. Ook kinderen die thuis een andere cultuur en/of taal hebben, moeten zich van bij de start betrokken voelen.  Dit kan als we zorgen voor een klas waar iedereen zichzelf kan zijn.
We willen alle kinderen helpen, maar wel altijd binnen de mogelijkheden van de school.


Op Rozenberg wordt gewerkt met het leerstofjaarklassensysteem.
Binnen dit systeem willen we zoveel mogelijk tegemoet komen aan de onderwijsbehoeften van elk kind. Daarnaast streven we ernaar kinderen de zorg te geven die ze nodig hebben al dan niet m.b.v extra hulpmiddelen en ondersteuningsmaatregelen. We geloven in de groeimogelijkheden van elke leerling. Toch moet de lat hoog gelegd worden voor ELKE leerling om zo goed mogelijk voorbereid te worden op een vervolgonderwijs dat voor hem/haar geschikt is.


Door te kijken naar de mogelijkheden en de noden van onze leerlingen is onze zorg- en GOKvisie steeds in evolutie. Het is een voortdurend veranderingsproces, wat betekent dat onze zorgvisie nooit af zal zijn.

 

Het zorgbeleid binnen onze school is een opdracht voor het hele team. Elke klasleerkracht is verantwoordelijk voor de eerste zorg in de klas.
De zorgleerkrachten, de zorgcoördinator en directeur ondersteunen de klasleerkrachten hierbij en hebben ook taken op niveau van de school en de leerlingen.

Fasen binnen de zorgwerking

Binnen de zorgwerking op onze school doorlopen we volgende fasen :

Decreet 'Leerlingenbegeleiding'

De school is vanaf 1 september 2018 bij wet verplicht om een beleid op leerlingenbegeleiding uit te werken en uit te voeren.
Dit volgens 4 begeleidingsdomeinen:

 • Onderwijsloopbaan
 • Leren en studeren
 • Psychisch en sociaal functioneren
 • Preventieve gezondheidszorg

 

 

Binnen onze school wordt er hiervoor goed samengewerkt met

 • het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB)
 • het Leersteuncentrum Kempen
 • de leerkracht Anderstalige Nieuwkomers
 • externen

Leerlingendossier

Van elk kind wordt een digitaal leerlingendossier gemaakt waarin alle gegevens ingegeven worden die belangrijk zijn voor de begeleiding.  
Het dossier moet het mogelijk maken om snel specifieke zorgvragen op te sporen en op te lijsten.

 

 

Zorgvragen kunnen te maken hebben met:

 • leervakken
 • sociaal-emotionele problemen
 • studiekeuze
 • gezondheid
 • veiligheid